Statut

STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych

 I Postanowienia ogólne

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

3.Stowarzyszenie przed wpisem do rejestru sądowego działało w formie stowarzyszenia zwykłego.

4.Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 j.t.) oraz postanowienia niniejszego statutu.

5.Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się profesjonalną organizacją wesel i ślubów poprzez świadczenie usług w charakterze konsultantów ślubnych – w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przede wszystkim przy poszanowaniu interesów klientów.

6.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie gdy wymaga tego realizacja celu Stowarzyszenia dopuszczalne jest także działanie poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

7.Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

8.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

9.Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w postaci „PSKŚ”, pieczęci, logotypu oraz oznaczeń.

10.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

11.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

II. Cel i sposoby ich realizacji

12. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska konsultantów ślubnych w szczególności wokół idei podnoszenia standardów wykonywanych przez nich usług, jak również integracja branży ślubnej i działanie na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług przez pozostałych usługodawców tej branży

13. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

a) Popularyzację zawodu Konsultanta ślubnego oraz świadczonych przez niego usług wśród społeczeństwa;

b) Sukcesywne i efektywne podnoszenie poziomu kwalifikacji, wiedzy, profesjonalizmu oraz jakości w świadczeniu usług przez członków Stowarzyszenia;

c) Opracowanie zasad etyki zawodowej i przestrzeganie tych zasad;
d) Budowanie i ugruntowanie zaufania do zawodu Konsultanta Ślubnego i świadczonych przez niego usług;

e) Propagowanie zasad uczciwej konkurencji i poszanowania wzajemnych interesów;
f) Prowadzenie działalności wydawniczej;

g) Organizowanie prezentacji, szkoleń, konferencji,

h) Współpracę z przedstawicielami środków masowego przekazu;

i) Ochronę praw i interesów członków Stowarzyszenia;

j) Organizowanie spotkań oraz uroczystości branżowych

k) Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

l) Prowadzenie strony internetowej;

m) Wymianę doświadczeń.

III. Członkowie – prawa, obowiązki, kryteria kwalifikacyjne. Nabycie członkostwa, utrata członkostwa

14.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych,

15.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, akceptująca cel Stowarzyszenia, postanowienia statutu Stowarzyszenia oraz świadcząca zawodowo usługi w charakterze Konsultanta Ślubnego i która jednocześnie jest właścicielem lub pracownikiem niezależnej zarejestrowanej w CEIDG lub KRS agencji ślubnej, aktywnie działając w zawodzie. Osoba ta winna mieć w swoim dorobku nie mniej niż 7 (siedem) kompleksowo zorganizowanych przyjęć weselnych oraz jej dotychczasowa działalność zawodowa winna być pozytywnie zweryfikowana przez Zarząd, przy czym, w przypadku rekomendacji nowego członka przez aktywnego (niezawieszonego) członka zwyczajnego, próg wymogu kompleksowo organizowanych wesel zostaje obniżony do 6 ( sześciu).

Przez kompleksowo zorganizowane przyjęcie weselne rozumieć należy dostarczenie co najmniej 7 usług ślubno-weselnych oraz osobistą koordynację przebiegu ślubu i wesela. Weryfikacja powyższych danych przeprowadzana będzie przez Zarząd Stowarzyszenia poprzez kontakt z wybranymi usługodawcami pracującymi przy poddawanych weryfikacji weselach, a także w miarę możliwości z parą młodą. Dodatkowo, przyjęcie w poczet członków poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

2.Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków.

16.1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

a) Czynne oraz bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, przy czym bierne prawo wyborcze nabywa po upływie 4 lat aktywnego członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Konsultantów Ślubnych i 4-krotnym udziale w Walnym Zgromadzeniu Członków

b) Prawo do korzystania ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia,

c) Prawo używania logotypu oraz oznaczeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

d) Prawo do uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, sympozjach, konferencjach oraz innych formach działalności Stowarzyszenia, organizowanych na rzecz realizacji statutowych celów,

e) Prawo składania wniosków, opinii oraz postulatów w przedmiocie działalności Stowarzyszenia,

f)  Prawo do uzyskiwania od organów Stowarzyszenia informacji w zakresie jego działalności oraz uzasadnienia podejmowanych przez Zarząd decyzji,

g) Prawo do promocji swojej osoby i prowadzonej przez siebie działalności na łamach materiałów reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie.

2.Członek honorowy nie posiada praw wyborczych ani głosu stanowiącego. Członkom honorowym przysługuje głos doradczy, mogą uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd.

17.1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a. Przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz stosowania się do uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia,

b. Przestrzegania zasad kodeksu etyki członka Stowarzyszenia,

c. Sukcesywnego poszerzania swojej wiedzy w zakresie organizacji przyjęć weselnych, i tym samym podnoszenia jakości i poziomu świadczonych przez siebie usług,

d. Brania czynnego udziału w realizacji celu Stowarzyszenia

e. Działania na korzyść Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię,

f. Przekazywania w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od otrzymania, pisemnych odpowiedzi na wszelkie pisma skierowane przez władze Stowarzyszenia

g. Na wezwanie Zarządu dostarczania Zarządowi Stowarzyszenia, pisemnej informacji o stanie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie świadczenia usług w charakterze Konsultanta Ślubnego, przez co rozumieć należy przedłożenie dokumentów potwierdzających zorganizowanie w poprzednim roku co najmniej 3 – w rozumieniu pkt 15. 1 statutu – przyjęć weselnych.

h. Regularnego opłacania składki członkowskie w wysokości i terminach określonych przez Zarząd.

2. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz stosowania się do uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.

18.1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu rzeczonej uchwały. Uchwała podjęta przez Walne Zebranie Członków ma charakter ostateczny.

19. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka z listy.

20. Skreślenie członka Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu wprzypadku:

a. Pisemnej rezygnacji członka z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonej Zarządowi,

b. Zalegania przez członka z uiszczaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przy czym skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym wezwaniu do uiszczenia zaległości ibezskutecznym upływie wyznaczonego ku temu terminu.

c. Śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych

d. Otrzymania przez Zarząd informacji o zaprzestaniu lub zawieszeniu przez członka prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług w charakterze konsultanta ślubnego lub, w przypadku członków ze stażem 3 lata i krótszym, niezorganizowaniu w poprzednim roku co najmniej 3 – w rozumieniu pkt 15. 1 statutu – przyjęć weselnych,

e. Prowadzenia przez członka działalności w sposób sprzeczny z postanowieniami statutu, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz zasadami etyki,

f. Rażącego braku zaangażowania w sprawy Stowarzyszenia

g. Popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

21. Przed podjęciem uchwały o których mowa w pkt 20 Zarząd umożliwi zainteresowanemu członkowi złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

22. Od uchwały Zarządu podjętej w sprawach określonych w pkt 20 członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, którego dotyczy przedmiotowa uchwała o wykluczeniu zostaje zawieszony w wykonywaniu przysługujących mu z tytułu członkostwa praw. Uchwała podjęta przez  Walne Zebranie Członków ma charakter ostateczny.

23. Zarząd może zawiesić członkostwo członka w Stowarzyszeniu. Nieprzerwany okres zawieszenia może trwać 3 lata po którym członek powinien powrócić do aktywnego członkostwa na minimum rok. W czasie zawieszenia członek nie ma praw przysługujących aktywnym członkom, nie ma też obowiązku opłacania składki członkowskiej. Członka można zawiesić na uzasadniony wniosek.

IV. Walne Zebranie Członków

24.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

25.Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który powiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Zebrania. Powiadomienie następuje za pośrednictwem poleconych przesyłek listowych lub za pomocą poczty elektronicznej.

26. Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

27.Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, w sposób opisany w pkt

28.1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd w każdym czasie, a zwołanie to może nastąpić:

a. z własnej inicjatywy Zarządu,

b. Na pisemnie umotywowany wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia z jednoczesnym wskazaniem przedmiotu i porządku obrad,

2. W razie złożenia wniosku o którym mowa w ust. 1 lit. b Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie nie późniejszym aniżeli miesiąc od otrzymania rzeczonego wniosku. Walne Zebranie winno się odbyć nie później niż 2 miesiące od złożenia przedmiotowego wniosku.

29. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, Walne Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna lub połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

30. Do kompetencji Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

a. Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

b. Uchwalanie statutu oraz jego zmian,

c. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

d. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,

e. Udzielanie Zarządowi oraz poszczególnym jego członkom absolutorium

f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach wskazanych w statucie

g. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h. nadawanie członkostwa honorowego.

i. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji.

31. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu, wybiera spośród członków Przewodniczącego, który prowadzi obrady Zebrania.

32.1 Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu chyba, że statut stanowi inaczej.

2.W razie równego podziału głosów, wiążącą decyzję podejmuje Przewodniczący Zebrania

3.Podczas głosowania na Walnym Zebraniu Członków każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.

4. Zebrania Członków mogą odbywać się także na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem poniższego trybu postępowania:

1) Zarząd:

a. ustala termin Zjazdu tj. godzinę do której można oddawać głosy

b. Zarząd przygotowuje projekty uchwał przewidzianych do podjęcia na Zebraniu i wysyła je wraz z informacją o Zebraniu w trybie określonym w pkt 25 statutu do członków Stowarzyszenia.

2) Zarząd podaje adres zwrotny do odesłania uchwał poddanych pod głosowanie elektroniczne.

3) Osoby uprawnione do głosowania oddają głos elektronicznie na wskazany adres e-mail, podają swój aktualny adres mailowy i załączajądo wiadomości treść uchwały poddawanej pod głosowanie z zaznaczeniem swojego stanowiska (za/przeciw/wstrzymujący).

4) Po zsumowaniu głosów Zarząd sporządza protokół z przebiegu głosowań zawierający ogólną liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę głosujących oraz przebieg poszczególnych głosowań (za/przeciw/wstrzymujący się).

5) Głosy uznawane są za ważne jeśli wpłynęły najpóźniej przed planowaną godziną rozpoczęcia Zjazdu.

6) Wyniki głosowania są przesyłane do uczestników Zebrania.

V. Zarząd

33.Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i działa w oparciu o postanowienia niniejszego statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

34.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

35. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

36.Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, których aktywne członkostwo trwało minimum 4 lata i którzy byli obecni na WZC co najmniej 4 razy.

37.Zarząd składa się z 3 do 5 członków, i w jego skład wchodzi Prezes, Sekretarz, Skarbnik i ewentualnie dwóch Członków Zarządu.

38.Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków, natomiast Sekretarza, Skarbnika i ewentualnie dwóch członków Zarządu najpierw rekomenduje wybrany na zebraniu Prezes spośród Członków mających bierne prawo wyborcze, a Walne Zebranie Członków głosuje nad rekomendacjami dokonując wyboru Zarządu. Walne Zebranie Członków nie jest w swoim wyborze ograniczone tylko do osób rekomendowanych przez Prezesa.

39.W sytuacji zmniejszenia się liczby członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jednakże z zastrzeżeniem, iż liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru oraz, że ustępującym członkiem Zarządu nie jest Prezes. W przeciwnym zaś razie, Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

40.1 Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Zarządu.

2.W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

41.1 Prezes kieruje pracami Zarządu Do reprezentacji uprawniony jest Prezes działający jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest działanie Prezesa wraz z innym członkiem Zarządu.

42. Sekretarz organizuje pracę Zarządu oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.

43. Skarbnik odpowiedzialny jest za sprawy finansowe Stowarzyszenia w tym przede wszystkim za zbieranie składek członkowskich.

44.Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

a. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania osób w poczet członków zwyczajnych oraz wspierających Stowarzyszenia

b. Podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia członków Stowarzyszenia

c. Przyjmowanie oświadczenie członków w przedmiocie woli wystąpienia ze Stowarzyszenia,

d. Występowanie do Zebrania z wnioskami we wszelkich sprawach dotyczących członkostwa.

e. Zwoływanie Zebrań Członków

f. Przygotowywanie organizacyjne Zebrań Członków,

g. Udzielanie wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.

h. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i coroczne składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

j. Ustalenie i zatwierdzanie wzorów pieczęci, oznaczeń i logotypów Stowarzyszenia,

k. Informowanie członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Stowarzyszenia,

l. Powoływanie zespołów stałych lub okresowych do realizacji określonych zadań,

m. Przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,

n. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu.

o. ustalanie wysokości składki członkowskiej

45. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

46. Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.

VI. Komisja Rewizyjna

47.1 Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybieranego przez Walne Zebranie Członków. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na dwuletnią kadencję.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia posiadających bierne prawo wyborcze w rozumieniu pkt 16.1.a

48. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku kalendarzowym.

49. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

50. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

51.Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności i jej wyników, a także wniosek w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

52.1 Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, najmniej 2 (dwóch) członków Komisji Rewizyjnej.

2.W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

53. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej funkcjonowania.

54. W sytuacji zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jednakże z zastrzeżeniem, iż liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/2 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru oraz, że ustępującym członkiem Komisji Rewizyjnej nie jest Przewodniczący. W przeciwnym zaś razie, Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Komisji Rewizyjnej.

VII. Majątek Stowarzyszenia

55.1.Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2.Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, spadki i zapisy,

c) dochody z majątku Stowarzyszenia,

d) ofiarność publiczną,

e) dotacje, granty

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

VIII. Zmiana Statutu

56.1 Uchwałę w przedmiocie zmian niniejszego statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Stowarzyszenia.

2. Z wnioskiem w przedmiocie zmiany niniejszego statutu wystąpić może każdy członek Stowarzyszenia.

Wraz ze złożeniem przedmiotowego wniosku koniecznym jest przedłożenie projektu postulowanych zmian.

3. Zmiana niniejszego statutu może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków tylko w razie umieszczenia tej kwestii w porządku obrad.

Do zawiadomienia o Zebraniu Członków należy dołączyć projekt postulowanych zmian.

IX. Rozwiązanie stowarzyszenia

57. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Stowarzyszenia.

58. Z wnioskiem w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia wystąpić może Zarząd Stowarzyszenia lub grupa licząca co najmniej połowę ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wraz ze złożeniem przedmiotowego wniosku koniecznym jest jego pisemne uzasadnienie.

59. Kwestia rozwiązania Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków tylko w razie umieszczenia jej w porządku obrad.

60. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia

X. Postanowienia końcowe

61. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

WordPress Lightbox