Kodeks etyczny

Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych, posiadając świadomość kluczowego znaczenia przestrzegania najwyższych standardów etyczno-zawodowych związanych z branżą ślubną oraz spełniając zawarte w Statucie cele, określa niniejszym zbiór zasad etyczno-zawodowych, którymi kierują się jego członkowie.

Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych stoi na stanowisku, że w każdym działaniu przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości.

Wszyscy członkowie Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych świadomie akceptują i przyjmują do stosowania zapisy poniższego Kodeksu.

§1

Zasady ogólne

1. Zasady etyki konsultanta ślubnego wynikają z ogólnych norm etycznych.

2. Konsultant ślubny jest obowiązany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a także zasad etyki zawodowej objętych niniejszym Kodeksem.

3. Stowarzyszenie czuwa nad przestrzeganiem przez zrzeszonych konsultantów ślubnych zasad wymienionych w §1 pkt. 2 oraz reaguje na łamanie tych zasad.

4. Naruszenie obowiązków wynikających z zasad objętych niniejszym Kodeksem stanowi uchybienie godności zawodu.

5. Konsultant ślubny propaguje zasady Kodeksu wśród wszystkich osób, z którymi współpracuje.

§2

Zasady postępowania

1. Podstawowymi zasadami obowiązującymi konsultanta ślubnego są:

 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • praworządność,
 • obiektywność,
 • odpowiedzialność,
 • kompetencja,
 • zachowanie poufności,
 • profesjonalizm w prowadzonych działaniach,
 • integralność etyczna,
 • dbałość o klienta,
 • życzliwe i kulturalne traktowanie klientów oraz partnerów biznesowych.

2. Konsultant ślubny stale pogłębia swoją wiedzę zawodową i podnosi kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu.

3. Konsultant ślubny swą postawą i działaniem daje dobre świadectwo zawodowi i branży, dba o jego powagę i godność oraz stanowi przykład godny naśladowania dla nie zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Konsultantów Ślubnych.

§3

Zasady współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia

Konsultant ślubny obowiązany jest:

1. W relacjach wzajemnych kierować się ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi.

2. Nie formułować w sposób rozmyślny lub nierozważny fałszywych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń, dotyczących konkurentów i ich firm lub stosowanych przez nich praktyk zawodowych.

3. Współdziałać w celu pełnej realizacji postawionych przed Stowarzyszeniem zadań i występować wspólnie lub w porozumieniu z wszystkimi członkami Stowarzyszenia wobec władz państwowych, organizacji, mediów, oraz instytucji publicznych.

4. W relacjach z mediami, wyrażać opinię w imieniu własnej firmy mając na uwadze realizację celów i dbałość o dobre imię Stowarzyszenia.

5. Posługując się nazwą i/ lub innymi atrybutami Stowarzyszenia mieć na uwadze zgodność interesów wynikających z członkostwa/ funkcji pełnionej w Stowarzyszeniu i prowadzenia działalności gospodarczej na wolnym rynku.

6. Zobowiązać się w sytuacji, w której dla jednego klienta świadczy usługi dwóch lub więcej członków Stowarzyszenia jednocześnie, rzetelnie wywiązywać się z usług stosownie do powierzonego im zakresu zadań, dążyć do harmonijnej współpracy i nie ingerować w zakres działań innych wynajętych przez klienta członków Stowarzyszenia.

§4

Nieuczciwa konkurencja

1. Konkurencja umacnia środowisko konsultantów ślubnych i przyczynia się do podnoszenia jakości świadczonych przez nich usług.

2. Nieuczciwa konkurencja przejawia się w szczególności w:

 • headhuntingu pracowników innego przedsiębiorstwa,
 • zawieraniu pomiędzy konkurentami porozumień, mających na celu uzgodnienie cen lub podział rynku,
 • kopiowaniu elementów wizerunku konkurencji (wygląd strony WWW, teksty, logotyp, itd.),
 • szpiegostwie gospodarczym.

§5

Relacje z klientem

1. Konsultant ślubny zapewnia klientowi najwyższy standard obsługi.

2. Konsultant ślubny wykonuje czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności, w tym rozważa wszelkie okoliczności, uwarunkowania i sytuację klienta, które mogą mieć wpływ na przebieg ceremonii ślubnej i przyjęcia weselnego.

3. Określenie zasad ustalania wynagrodzenia konsultanta ślubnego następuje przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz klienta. Zaleca się, dla celów dowodowych (w przypadku reklamacji ze strony klienta, skierowanej do Stowarzyszenia), sporządzanie z klientem pisemnych ustaleń w tym zakresie.

4. Konsultant ślubny zachowuje poufność w odniesieniu do danych klienta oraz wszelkich informacji i okoliczności współpracy z klientem. Ograniczenie poufności może nastąpić wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji zlecenia oraz w sytuacji, gdy klient wyrazi zgodę na ujawnienie informacji lub wymaga tego prawo.

§6

Postępowanie wobec podwykonawców

1. Nadrzędnym kryterium w doborze podwykonawców przez konsultanta ślubnego są preferencje klienta.

2. W trosce o najwyższą jakość usług świadczonych na rzecz klienta, konsultant ślubny dobiera do realizacji zleceń wyłącznie sprawdzonych i uczciwych podwykonawców.

3. Konsultant ślubny zapoznaje klienta z pełnym zakresem oferty podwykonawcy, z wszystkimi jej zastrzeżeniami i ograniczeniami. Zaleca się dopełnienie tego obowiązku jeszcze przed podpisaniem umowy z podwykonawcą.

4. Konsultant ślubny może przekazywać pozostałym członkom Stowarzyszenia zarówno rekomendacje odnośnie poziomu usług świadczonych przez podwykonawców, jak i informować o rażących przypadkach nierzetelności w wywiązywaniu się przez podwykonawców z postanowień umownych. Udzielając wspomnianych informacji konsultant ślubny nade wszystko kieruje się zasadami realizmu i obiektywizmu, zaś przekazując informację negatywną jest zobowiązany do wskazania i udokumentowania podstaw niezadowolenia ze współpracy.

§7

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieujętych w kodeksie stosuje się ogólnie przyjęte zasady etyki i współżycia społecznego.

2. Członkowie Stowarzyszenia deklarują gotowość do rozstrzygania wszelkich kwestii spornych wynikłych z prowadzonej działalności na drodze polubownej.

3. W przypadku gdy członek Stowarzyszenia posiada wiedzę o naruszeniu przez innego członka Kodeksu, ma on obowiązek poinformować o tym fakcie w formie pisemnej zainteresowanego członka oraz Zarząd Stowarzyszenia, wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych rozpatrzy każdy przypadek domniemanego naruszenia zapisów Kodeksu stosownie do trybu określonego w Statucie.

4. Gdy zaistnieje zatarg miedzy konsultantami ślubnymi, mogą oni wystąpić o jego rozstrzygnięcie do sądu powszechnego dopiero po uprzednim przeprowadzeniu postępowania ugodowego przez organy Stowarzyszenia.

5. Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzają na Walnym Zgromadzeniu treść i datę obowiązywania Kodeksu. Za dzień wdrożenia w życie niniejszej wersji Kodeksu uznaje się datę 11. stycznia 2008 r.

WordPress Lightbox