Regulamin

Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn.
Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych

I. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.), oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się profesjonalną organizacją wesel i ślubów poprzez świadczenie usług w charakterze konsultantów ślubnych – w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przede wszystkim przy poszanowaniu interesów klientów.

6. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie gdy wymaga tego realizacja celu Stowarzyszenia dopuszczalne jest także działanie poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

7. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

8.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

9. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w postaci „PSKŚ”, pieczęci, logotypu oraz oznaczeń.

10. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, akceptująca cel Stowarzyszenia, a tym samym postanowienia niniejszego regulaminu, oraz świadcząca zawodowo usługi w charakterze Konsultanta Ślubnego i która jednocześnie jest właścicielem lub pracownikiem niezależnej zarejestrowanej w CEIDG agencji ślubnej, aktywnie działając w zawodzie.

II. Cel i środki działania

11. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska konsultantów ślubnych w szczególności wokół idei podnoszenia standardów wykonywanych przez nich usług.

12. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatną:

a) Popularyzację zawodu Konsultanta ślubnego oraz świadczonych przez niego usług wśród społeczeństwa,

b) Sukcesywne i efektywne podnoszenie poziomu kwalifikacji, wiedzy, profesjonalizmu oraz jakości w świadczeniu usług przez członków Stowarzyszenia,

c) Opracowanie zasad etyki zawodowej i przestrzeganie tych zasad,

d) Budowanie i ugruntowanie zaufania do zawodu Konsultanta ślubnego i świadczonych przez niego usług,

e) Propagowanie zasad uczciwej konkurencji i poszanowania wzajemnych interesów,

f) Nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej,

g) Nieodpłatne organizowanie prezentacji, szkoleń, konferencji,

h) Współpracę z przedstawicielami środków masowego przekazu,

i) Ochronę praw i interesów członków Stowarzyszenia,

j) Organizowanie spotkań,

k) Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

l) Prowadzenie strony internetowej,

m) Wymianę doświadczeń.

III. Członkowie – prawa, obowiązki, kryteria kwalifikacyjne.
Nabycie członkostwa, utrata członkostwa

13. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w Rozdz. I pkt 10 regulaminu, która ma swoim dorobku nie mniej niż 7 zorganizowanych i udokumentowanych przyjęć weselnych oraz mająca pozytywnie zaliczoną rozmowę kwalifikacyjną odbytą przed Zarządem w tymże celu

a. Za kompleksowo zorganizowane przyjęcie weselne rozumieć należy dostarczenie co najmniej 7 usług ślubno-weselnych oraz koordynację przebiegu ślubu i wesela. Weryfikacja powyższych danych przeprowadzana będzie przez Zarząd Stowarzyszenia poprzez kontakt ze wskazanymi przez osobę pretendująca do Stowarzyszenia jej klientami oraz poprzez przedłożenie Zarządowi referencji od co najmniej 2 podwykonawców oraz z miejsc w których odbywały się organizowane przyjęcia weselne.

14. Członek Stowarzyszenia posiada:

a. Czynne oraz bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia, przy czym bierne prawo wyborcze nabywa po upływie 4 lat aktywnego członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Konsultantów Ślubnych.

b. Prawo do korzystania ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia,

c. Prawo używania logotypu oraz oznaczeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

d. Prawo do uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, sympozjach, konferencjach oraz innych formach działalności Stowarzyszenia, organizowanych na rzecz realizacji regulaminowych celów,

e. Prawo składania wniosków, opinii oraz postulatów w przedmiocie działalności Stowarzyszenia,

f. Prawo do uzyskiwania od organów Stowarzyszenia informacji w zakresie jego działalności oraz uzasadnienia podejmowanych przez Zarząd decyzji,

g. Prawo do udostępnienia mu i umożliwienia korzystania z ustandaryzowanych dokumentów do planowania, budżetowania i koordynacji organizowanych imprez w zakresie świadczonych usług,

h. Prawo do promocji swojej osoby i prowadzonej przez siebie działalności na łamach materiałów reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie.

15. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest:

a. Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz stosować się do uchwał podejmowanych przez organy Stowarzyszenia,

b. Przestrzegać zasad kodeksu etyki członka Stowarzyszenia,

c. Sukcesywnie poszerzać swoją wiedzę w zakresie organizacji przyjęć weselnych, i tym samym podnosić jakość i poziom świadczonych przez siebie usług,

d. Brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia opisanych w Rozdz. II Regulaminu,

e. Działać na korzyść Stowarzyszenia i dbać o jego dobre imię,

f. Przekazywać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od otrzymania, pisemne odpowiedzi na wszelkie skierowane przez organy Stowarzyszenia skargi oraz zapytania,

g. Na wezwanie Zarządu dostarczać Zarządowi Stowarzyszenia, pisemną informację o stanie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie świadczenia usług w charakterze Konsultanta ślubnego, przez co rozumieć należy przedłożenie dokumentów potwierdzających zorganizowanie w poprzednim roku co najmniej 3 – w rozumieniu pkt 13a Regulaminu – przyjęć weselnych. Nie wykonanie powyższego obowiązku, po uprzednim wezwaniu Stowarzyszenia, równoznaczne jest z wykluczeniem ze Stowarzyszenia w myśl pkt 22 lit. c.,

i. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach określonych przez Zarząd.

IV. Nabycie członkostwa

16. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Stowarzyszenia decyzję podejmuje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnego wniosku kandydata w przedmiocie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz po spełnieniu przez niego przesłanek opisanych w pkt 13.

17.Zarząd uprawniony jest do podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia danej osoby w poczet Członków Stowarzyszenia także w sytuacji, gdy osoba ta nie spełnia przesłanek opisanych w pkt 13, lecz poprzez swą aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia pozytywnie wpływa na jego rozwój oraz renomę.

18.Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub członków nadzwyczajnych zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zebrania Członków Stowarzyszenia.

19. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu rzeczonej uchwały.

20. Uchwała podjęta przez Zebranie Członków ma charakter ostateczny.

V. Utrata członkostwa

21. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka z listy lub przez jego wykluczenie.

22. Skreślenie członka Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej w przypadku:

a. Pisemnej rezygnacji członka z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonej Zarządowi,

b. Zalegania przez członka z uiszczaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące, przy czym skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym wezwaniu do uiszczenia zaległości i bezskutecznym upływie wyznaczonego ku temu terminu,

c. Śmierci członka,

23. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej w przypadku:

a. Otrzymania przez Zarząd informacji o zaprzestaniu lub zawieszeniu przez członka prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług w charakterze konsultanta ślubnego,

b. Prowadzenia przez członka działalności w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami etyki,

c. Rażącego braku zaangażowania w sprawy Stowarzyszenia,

d. Zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 15 lit.g nieprzekazania informacji o stanie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie świadczenia usług w charakterze konsultanta ślubnego,

e. Popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

f. Prawomocnego orzeczenia przez Sąd powszechny wobec członka środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych,

24. Przed podjęciem uchwały o których mowa w pkt 22 Zarząd umożliwi zainteresowanemu członkowi złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

25. Od uchwały Zarządu podjętej w sprawach określonych w pkt 22 członkowi przysługuje prawo odwołania się do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały. Do czasu podjęcia uchwały przez Zebranie członków Stowarzyszenia, którego dotyczy przedmiotowa uchwała o wykluczeniu zostaje zawieszony w wykonywaniu przysługujących mu z tytułu członkostwa praw. Uchwała podjęta przez Zebranie Członków ma charakter ostateczny.

VI. Zebranie Członków

26. Zebranie Członków i tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

27. Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który powiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Zebrania. Powiadomienie następuje za pośrednictwem poleconych przesyłek listowych oraz za pomocą poczty elektronicznej.

28. Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

29. Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, w sposób opisany w pkt 26.|

30. Nadzwyczajne Zebranie Członków może zostać zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd w każdym czasie, a zwołanie to może nastąpić:

a. Z własnej inicjatywy Zarządu,

b. Na pisemnie umotywowany wniosek co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia z jednoczesnym wskazaniem przedmiotu i porządku obrad,

31. W razie złożenia wniosku o którym mowa w pkt 29 Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie w terminie nie późniejszym aniżeli miesiąc od otrzymania rzeczonego wniosku. W razie uchybienia obowiązkowi wskazanemu powyżej, zwołania Nadzwyczajnego Zebrania dokonać mogą wnioskujący w tym przedmiocie członkowie Stowarzyszenia.

32. Do kompetencji Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

a. Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

b. Uchwalanie Regulaminu, przepisów wewnętrznych i ich zmian,

c. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,

d. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,

e. Udzielanie Zarządowi oraz poszczególnym jego członkom absolutorium,

f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach wskazanych w regulaminie,

g. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

33. Zebranie Członków Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu, wybiera spośród członków Przewodniczącego, który prowadzi obrady Zebrania.

VII.Warunki ważności uchwał

34. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu chyba, że regulamin stanowi inaczej.

W razie równego podziału głosów, wiążącą decyzję podejmuje Przewodniczący Zebrania.

35. Podczas głosowania na Walnym Zebraniu każdy członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.

VIII. Zarząd

36. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa w oparciu o postanowienia niniejszego dokumentu oraz uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia.

37. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją działalność przed Zebraniem Członków.

38. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

39. Zarząd wybierany jest przez Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

40. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, i w jego skład wchodzi Prezes, Sekretarz, Skarbnik i ewentualnie dwóch Członków Zarządu.

41. Prezesa Zarządu wybiera Zebranie Członków, natomiast Sekretarza, Skarbnika i ewentualnie dwóch członków Zarządu najpierw rekomenduje wybrany na zebraniu Prezes spośród Członków mających czynne prawo wyborcze, a Zebranie Członków głosuje nad rekomendacjami dokonując wyboru Zarządu.

42. W sytuacji zmniejszenia się liczby członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jednakże z zastrzeżeniem, iż liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru oraz, że ustępującym członkiem Zarządu nie jest Prezes. W przeciwnym zaś razie, Zarząd zobowiązany jest zwołać w trybie pkt. 29 i 30 regulaminu Nadzwyczajne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

43. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Zarządu.

44. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

45.Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

46. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest działanie Prezesa wraz z innym członkiem Zarządu.

47. Sekretarz organizuje pracę Zarządu oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.

48. Skarbnik odpowiedzialny jest za sprawy finansowe Stowarzyszenia w tym przede wszystkim za zbieranie składek członkowskich.

IX. Kompetencje Zarządu

49. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

a. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania osób w poczet członków zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Stowarzyszenia,
 
b. Podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia członków Stowarzyszenia,
 
c. Przyjmowanie oświadczenie członków w przedmiocie woli wystąpienia ze Stowarzyszenia,

d. Występowanie do Zebrania z wnioskami we wszelkich sprawach dotyczących członkostwa,

e. Zwoływanie Zebrań Członków,
 
f. Przygotowywanie organizacyjne Zebrań Członków,

g. Udzielanie wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności,

h. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

i Coroczne składanie Zebraniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

j. Ustalenie wzorów pieczęci, oznaczeń i logotypów Stowarzyszenia,

k. Informowanie członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Stowarzyszenia,

l. Powoływanie zespołów stałych lub okresowych do realizacji określonych zadań.

 

X. Postanowienia końcowe

50.1 Uchwałę w przedmiocie zmian niniejszego regulaminu podejmuje Zebranie Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

50.2. Z wnioskiem w przedmiocie zmiany niniejszego regulaminu wystąpić może Zarząd Stowarzyszenia oraz grupa licząca co najmniej połowę ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Wraz ze złożeniem przedmiotowego wniosku koniecznym jest przedłożenie projektu postulowanych zmian.

50.3. Zmiana niniejszego regulaminu może być przedmiotem obrad Zebrania tylko w razie umieszczenia tej kwestii w porządku obrad. Do zawiadomienia o Zebraniu Członków należy dołączyć projekt postulowanych zmian.

XI. Rozwiązanie stowarzyszenia

51. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

52. Z wnioskiem w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia wystąpić może Zarząd Stowarzyszenia lub grupa licząca co najmniej połowę ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Wraz ze złożeniem przedmiotowego wniosku koniecznym jest jego pisemne uzasadnienie.

53. Kwestia rozwiązania Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Zebrania tylko w razie umieszczenia jej w porządku obrad.

54. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia

XII. Działania przekraczające zakres zwykłego zarządu

55.1 Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

55.2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

a. Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

b. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

c. Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

d. Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

e. Zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

WordPress Lightbox