Regulamin

Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn.
Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych

I. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się profesjonalną organizacją wesel i ślubów poprzez świadczenie usług w charakterze konsultantów ślubnych – w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przede wszystkim przy poszanowaniu interesów klientów.
6. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie gdy wymaga tego realizacja celu Stowarzyszenia dopuszczalne jest także działanie poza granicami kraju.
7. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
8. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Magdalena Kamila Kenig.
9. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
10. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w postaci „PSKŚ”, pieczęci, logotypu oraz oznaczeń.
11. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich.
12. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, akceptująca cel Stowarzyszenia, a tym samym postanowienia niniejszego regulaminu, oraz świadcząca zawodowo usługi w charakterze Konsultanta ślubnego.
13. Stowarzyszenie w powołaniu na art. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach może ustalić w odrębnym akcie wewnętrznym swoją strukturę organizacyjną, tryb przystępowania do Stowarzyszenia a także pozbawiania w nim członkostwa oraz warunki ważności uchwał.

II. Cel i środki działania

14. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska konsultantów ślubnych w szczególności wokół idei podnoszenia standardów wykonywanych przez nich usług.
15. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
a) Popularyzację zawodu Konsultanta ślubnego oraz świadczonych przez niego usług wśród społeczeństwa;
b) Sukcesywne i efektywne podnoszenie poziomu kwalifikacji, wiedzy, profesjonalizmu oraz jakości w świadczeniu usług przez członków Stowarzyszenia;
c) Opracowanie zasad etyki zawodowej i przestrzeganie tych zasad;
d) Budowanie i ugruntowanie zaufania do zawodu Konsultanta ślubnego i świadczonych przez niego usług;
e) Propagowanie zasad uczciwej konkurencji i poszanowania wzajemnych interesów;
f) Nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej;
g) Nieodpłatne organizowanie prezentacji, szkoleń, konferencji;
h) Współpracę z przedstawicielami środków masowego przekazu;
i) Ochronę praw i interesów członków Stowarzyszenia;
j) Organizowanie spotkań;
k) Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
l) Prowadzenie strony internetowej;
m) Wymianę doświadczeń.

 

Regulamin wewnętrzny
Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych

„Regulamin” – oznacza Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn. Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych, zarejestrowany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy pod poz. 1167.

§ 1
Członkowie – prawa, obowiązki, kryteria kwalifikacyjne

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. Członków zwyczajnych,
b. Członków nadzwyczajnych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w par. I pkt 12 Regulaminu, mająca na swym koncie nie mniej niż 20 kompleksowo zorganizowanych i udokumentowanych przyjęć weselnych oraz mająca pozytywnie zaliczoną rozmowę kwalifikacyjną odbytą przed komisją wyznaczoną przez Zarząd w tymże celu i posiadająca przez okres co najmniej jednego roku status członka nadzwyczajnego Stowarzyszenia.
a. Za kompleksowo zorganizowane przyjęcie weselne rozumieć należy dostarczenie co najmniej 7 usług ślubno-weselnych oraz koordynację przebiegu ślubu i wesela. Weryfikacja powyższych danych przeprowadzana będzie przez Zarząd Stowarzyszenia poprzez kontakt ze wskazanymi przez osobę pretendująca do Stowarzyszenia jej klientami oraz poprzez przedłożenie Zarządowi referencji od co najmniej 2 podwykonawców oraz z miejsc w których odbywały się organizowane przyjęcia weselne.

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a. Czynne oraz bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
b. Prawo do korzystania ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia,
c. Prawo używania logotypu oraz oznaczeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
d. Prawo do uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, sympozjach, konferencjach oraz innych formach działalności Stowarzyszenia, organizowanych na rzecz realizacji regulaminowych celów,
e. Prawo składania wniosków, opinii oraz postulatów w przedmiocie działalności Stowarzyszenia,
f. Prawo do uzyskiwania od władz Stowarzyszenia informacji w zakresie jego działalności oraz uzasadnienia podejmowanych przez Zarząd decyzji,
g. Prawo do udostępnienia mu i umożliwienia korzystania z ustandaryzowanych dokumentów do planowania, budżetowania i koordynacji organizowanych imprez w zakresie świadczonych usług,
h. Prawo do promocji swojej osoby i prowadzonej przez siebie działalności na łamach materiałów reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie.

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest:
a. Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz stosować się do uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia,
b. Przestrzegać zasad kodeksu etyki członka Stowarzyszenia,
c. Sukcesywnie poszerzać swoją wiedzę w zakresie organizacji przyjęć weselnych, i tym samym podnosić jakość i poziom świadczonych przez siebie usług,
d. Brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia opisanych w par. II Regulaminu,
e. Działać na korzyść Stowarzyszenia i dbać o jego dobre imię,
f. Stosować przejrzyste i uczciwe zasady rozliczeń ze swoimi Klientami,
g. Przekazywać w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od otrzymania, pisemne odpowiedzi na wszelkie skierowane przez władze Stowarzyszenia skargi oraz zapytania,
h. Dostarczać Zarządowi Stowarzyszenia corocznie, nie później niż w terminie do 30 września każdego roku, pisemną informację o stanie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie świadczenia usług w charakterze Konsultanta ślubnego, przez co rozumieć należy przedłożenie dokumentów potwierdzających zorganizowanie w poprzednim roku co najmniej 3 – w rozumieniu § 1 ust.2 pkt a Regulaminu – przyjęć weselnych. Nie wykonanie powyższego obowiązku, po uprzednim wezwaniu Stowarzyszenia, równoznaczne jest z wykluczeniem ze Stowarzyszenia w myśl § 4 ust. 3 pkt c.,
i. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach określonych przez Zarząd,
j. Aktywnie uczestniczyć w Walnych Zebraniach członków pod rygorem utraty lub zawieszenia członkostwa w myśl § 4 ust. 3 pkt b. lub §

5. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w par. I pkt 12 Regulaminu, mająca na swym koncie nie mniej niż 5 kompleksowo zorganizowanych i udokumentowanych – w rozumieniu § 1 ust.2 pkt a. – przyjęć weselnych oraz posiadająca pozytywną opinie w przedmiocie uzyskania członkostwa wydaną przez komisję, o której mowa w § 1 ust. 2.
6. Członek nadzwyczajny Stowarzyszenia posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, opisane w § 1 ust. 3 z wyjątkiem biernego prawa wyborczego oraz zobowiązany jest stosować się obowiązków określonych w § 1 ust. 4.

§ 2
Nabycie członkostwa

1. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia decyzję podejmuje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnego wniosku kandydata w przedmiocie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz po spełnieniu przez niego przesłanek opisanych w § 1 ust. 2.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Nadzwyczajnych Stowarzyszenia decyzję podejmuje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego, z własnej inicjatywy bądź też na wniosek co najmniej 5 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia po spełnieniu przez kandydata przesłanek określonych w § 1 ust. 5.
3. Zarząd uprawniony jest do podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia danej osoby w poczet Członków Nadzwyczajnych Stowarzyszenia także w sytuacji, gdy osoba ta nie spełnia przesłanek opisanych w § 1 ust. 5, lecz poprzez swą aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia pozytywnie wpływa na jego rozwój oraz renomę.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomimo spełnienia przez kandydata na członka zwyczajnego przesłanek opisanych w § 1 ust. 2 lub przez kandydata na członka nadzwyczajnego przesłanek opisanych w § 1 ust. 5, Zarząd może odmówić przyjęcia danej osoby w poczet członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych, jeżeli w jego ocenie członkostwo danej osoby mogłoby wpłynąć negatywnie na działalność bądź wizerunek Stowarzyszenia.
5. Szczegółowe warunki dotyczące procedury przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia określa Zarząd w drodze uchwały.
6. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub członków nadzwyczajnych zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
7. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu rzeczonej uchwały.
8. Uchwała podjęta przez Walne Zebranie ma charakter ostateczny.

§ 3
Przepisy szczególne dot. prowadzenia działalności przez kilku członków pod jedną firmą

1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług w charakterze konsultantów ślubnych przez dwóch lub więcej członków Stowarzyszenia pod wspólną firmą i zmian podmiotowych w postaci wystąpienia członka (wspólnika) – w myśl § 4 ust. 2 pkt a. – z firmy i tym samym ze Stowarzyszenia, dopuszczalna jest za zgodą Zarządu cesja jego praw i obowiązków przysługujących z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu na rzecz wspólnika wstępującego do firmy.
2. Zarząd udziela zgody na cesję praw i obowiązków po uprzedniej – dokonanej przez wyznaczoną w tym celu przez Zarząd komisję – weryfikacji kompetencji pretendującego do roli Cesjonariusza – członka Stowarzyszenia.

§ 4
Utrata członkostwa

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka z listy lub przez jego wykluczenie.
2. Skreślenie członka Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej w przypadku:
a. Pisemnej rezygnacji członka z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonej Zarządowi,
b. Zalegania przez członka z uiszczaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące, przy czym skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym wezwaniu do uiszczenia zaległości i bezskutecznym upływie wyznaczonego ku temu terminu.
c. Śmierci członka.
3. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej w przypadku:
a. Powzięcia przez Zarząd informacji o zaprzestaniu lub zawieszeniu przez członka prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług w charakterze konsultanta ślubnego,
b. Prowadzenia przez członka działalności w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami etyki, bądź też niestosowania się do postanowień regulaminu wewnętrznego.
c. Zaistnienia sytuacji opisanej w § 1 ust. 4 pkt h. tj. nieprzekazania informacji o stanie prowadzonej przez siebie działalności w zakresie świadczenia usług w charakterze konsultanta ślubnego,
d. Popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
e. Prawomocnego orzeczenia przez Sąd powszechny wobec członka środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych,
4. Przed podjęciem uchwały o której mowa w ust. 3 Zarząd umożliwi zainteresowanemu członkowi złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
5. Od uchwały Zarządu podjętej w sprawach określonych w ust. 2 pkt b. oraz w ust. 3 zainteresowanemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie członek Stowarzyszenia, którego dotyczy przedmiotowa uchwała o wykluczeniu bądź skreśleniu zostaje zawieszony w wykonywaniu przysługujących mu z tytułu członkostwa praw. Uchwała podjęta przez Walne Zebranie ma charakter ostateczny.

§ 5
Kary porządkowe

1. W razie dopuszczenia się przez członka Stowarzyszenia czynów opisanych w § 4 ust. 3, Zarząd mając na uwadze dotychczasową jego postawę oraz zasługi na rzecz Stowarzyszenia może podjąć decyzję o udzieleniu mu pisemnego upomnienia lub o zawieszeniu członkostwa na okres od 3 miesięcy do roku.
2. Otrzymanie przez danego członka kolejnego upomnienia w okresie 6 miesięcy od otrzymania pierwszego skutkuje zawieszeniem jego członkostwa zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 lub jego wykluczeniem. Ostateczną decyzję w tym przedmiocie – mając na uwadze charakter przewinień – podejmuje Zarząd z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 4 ust. 4 i ust. 5.
3. Zawieszenie członkostwa skutkuje:
a. Pozbawieniem na okres zawieszenia czynnego prawa wyborczego w przypadku Członka zwyczajnego,
b. Pozbawieniem na okres zawieszenia czynnego i biernego prawa wyborczego w przypadku Członka nadzwyczajnego,
c. Pozbawieniem prawa do używania logotypu Stowarzyszenia na okres zawieszenia.
4. Zawieszenie członkostwa nie zwalnia danego członka z obowiązku uiszczania składek w okresie zawieszenia.

§ 6
Struktura organizacyjna

Organami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. PR Manager.

§ 7
Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i tworzą je wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który powiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Walnego Zebrania. Powiadomienie następuje za pośrednictwem poleconych przesyłek listowych oraz za pomocą poczty elektronicznej.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, w sposób opisany w ust. 2.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd w każdym czasie, a zwołanie to może nastąpić:
a. Z własnej inicjatywy Zarządu,
b. Na pisemnie umotywowany wniosek co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia z jednoczesnym wskazaniem przedmiotu i porządku obrad,
c. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. W razie złożenia wniosku o którym mowa w ust. 5 pkt b. lub c., Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie w terminie nie późniejszym aniżeli miesiąc od otrzymania rzeczonego wniosku. W razie uchybienia obowiązkowi wskazanemu powyżej, zwołania Nadzwyczajnego Zebrania dokonać mogą wnioskujący w tym przedmiocie członkowie Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
a. Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
b. Uchwalanie Regulaminu, przepisów wewnętrznych i ich zmian,
c. Wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia,
d. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e. Udzielanie Zarządowi oraz poszczególnym jego członkom absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach wskazanych w regulaminie wewnętrznym,
g. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
8. Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu, wybiera spośród członków Przewodniczącego, który prowadzi obrady Walnego Zebrania.

§ 8
Warunki ważności uchwał

1. Uchwały Walnego Zebrania – jeżeli nie mają zastosowania inne przepisy – zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W razie równego podziału głosów, wiążącą decyzję podejmuje Prezes Zarządu.
2. Walne Zebranie może w drodze uchwały podjąć decyzję o głosowaniu tajnym w odniesieniu do określonych spraw będących przedmiotem obrad i głosowania.
3. W razie niemożności podjęcia uchwały w trybie opisanym w ust. 1 w związku z brakiem wymaganego kworum, uchwała może zostać ponownie poddana pod głosowanie z wyłączeniem trybu opisanego w ust. 1, tj. może zostać podjęta zwykłą większością głosów członków biorących udział w głosowaniu.

§ 9
Głosowania

1. Podczas głosowania na Walnym Zebraniu każdy członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej Członków Stowarzyszenia pod wspólna firmą, zobowiązani są oni na potrzeby głosowania wybrać spośród siebie przedstawiciela reprezentującego ich wspólne interesy i przedstawić wybór reprezentanta Przewodniczącemu Zebrania.
3. W razie zajścia sytuacji opisanej w ust. 2 na dwóch lub więcej członków Stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą pod wspólną firmą przypada jeden głos na Walnym Zebraniu.
4. Zasady rozdysponowania głosów opisane w ust. 2 i ust. 3 mają odpowiednie zastosowanie podczas wszystkich głosowań Walnego Zebrania w tym i głosowań w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.

§ 10
Zarząd

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa w oparciu o postanowienia niniejszego dokumentu oraz uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie.
4. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
5. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, i w jego skład wchodzi Prezes, Sekretarz, Skarbnik i ewentualnie Wiceprezes oraz pozostały członek Zarządu.
6. Członkami Zarządu nie mogą być członkowie Komisji Rewizyjnej.
7. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie, natomiast Sekretarza, Skarbnika i ewentualnie Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród osób wybranych zgodnie z ust. 1. na swoim pierwszym posiedzeniu.
8. W sytuacji zmniejszenia się liczby członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jednakże z zastrzeżeniem, iż liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru oraz, że ustępującym członkiem Zarządu nie jest Prezes. W przeciwnym zaś razie, Zarząd zobowiązany jest zwołać w trybie § 7 ust 5 pkt a. Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
9. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Zarządu.
10. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
11. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
12. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, jak również w sytuacji braku możliwości zebrania wszystkich członków Zarządu w jednym miejscu, głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu.

§ 11
Prezes

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest działanie Prezesa wraz z innym członkiem Zarządu.
3. Sekretarz organizuje pracę Zarządu oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.
4. Skarbnik odpowiedzialny jest za sprawy finansowe Stowarzyszenia w tym przede wszystkim za zbieranie składek członkowskich.

§ 12
Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu w sprawach członkowskich należy w szczególności:
a. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania osób w poczet członków zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w §1 i §2,
b. Podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia członków Stowarzyszenia w przypadkach określonych w §4 i §5,
c. Przyjmowanie oświadczenie członków w przedmiocie woli wystąpienia ze Stowarzyszenia,
d. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszelkich sprawach dotyczących członkostwa.
2. Do kompetencji i obowiązków Zarządu w sprawach Walnego Zebrania należy w szczególności:
a. Zwoływanie Walnych Zebrań z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz na żądanie Komisji Rewizyjnej w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie,
b. Przygotowywanie organizacyjne Walnego Zebrania,
c. Przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów i oświadczeń Walnego Zebrania,
d. Udzielanie wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.
3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu w sprawach funkcjonowania Stowarzyszenia należy w szczególności:
a. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
b. Coroczne składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
c. Ustalenie wzorów pieczęci, oznaczeń i logotypów Stowarzyszenia,
d. Ustalenie sposobu informowania i informowanie członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Stowarzyszenia,
e. Dokonywanie na wniosek członków wykładni postanowień Regulaminu i przepisów wewnętrznych,
f. Powoływanie zespołów stałych lub okresowych do realizacji określonych zadań,
g. Podejmowanie innych działań do których Zarząd jest zobligowany na mocy postanowień niniejszego regulaminu.
4. Zarząd może w razie potrzeby ustalić w drodze uchwały regulamin określający szczegółowy zakres swojego działania i kompetencji, zgodny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

§ 13
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna stanowi organ wewnętrznej kontroli w zakresie działalności Stowarzyszenia i jej organów.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych jej członków przez Walne Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków, których powołuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu.
5. W sytuacji zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisji przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jednakże z zastrzeżeniem, iż liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/3 ogólnej liczby członków Komisji pochodzących z wyboru oraz, że ustępującym członkiem nie jest Przewodniczący. W przeciwnym zaś razie, Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest zwołać w trybie § 7 ust 5 pkt c. Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Komisji.
7. Uchwały w sprawach personalnych oraz dotyczących udzielania absolutorium bądź odmowy jego udzielenia podejmowane są w głosowaniu tajnym.
8. W przypadkach nie cierpiących zwłoki jak również w sytuacji braku możliwości zebrania wszystkich członków Komisji Rewizyjnej w jednym miejscu, głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Komisji.

§ 14
Kompetencje Komisji Rewizyjnej

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a. Bieżąca kontrola działalności Zarządu oraz funkcjonowania Stowarzyszenia, nie rzadziej jednak, niż raz do roku, pod kątem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z postanowieniami Regulaminu, przepisów wewnętrznych oraz uchwałami Walnego Zebrania,
b. Kontrola Zarządu w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
c. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,
d. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami i ewentualnymi sugestiami,
e. Występowanie do Zarządu z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia zaniedbań ze strony Zarządu w zakresie realizacji regulaminowych obowiązków, a także w innych sprawach nie cierpiących zwłoki.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach organów Stowarzyszenia, jak również w powoływanych przez Zarząd zespołach stałych lub okresowych.
3. Komisja Rewizyjna może w razie potrzeby ustalić w drodze uchwały regulamin określający szczegółowy zakres swojego działania i kompetencji, w szczególności w zakresie procedur kontrolnych – zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu

§ 15
PR Manager

1. Stanowisko „PR Managera” tworzy się celem zapewnienia należytej reprezentacji Stowarzyszenia i jego interesów w mediach oraz na rynku usług weselno-ślubnych.
2. Kadencja „PR Managera” trwa 2 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego kandydata przez Walne Zebranie.
3. „PR Manager” powoływany jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

§ 16
Kompetencje PR Managera

1. Do kompetencji i obowiązków „PR Managera” należy w szczególności:
a. Stworzenie i realizacja kompleksowej strategii PR Stowarzyszenia,
b. Reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z mediami,
c. Przygotowywanie i dystrybucja komunikatów prasowych,
d. Organizacja programów informacyjnych i konferencji prasowych,
e. Monitoring prasy,
2. „PR Manager” jest uprawniony do udziału w obradach Zarządu Stowarzyszenia, dysponując jednocześnie głosem doradczym w zakresie posiadanych kompetencji i obowiązków.

§ 17
Zmiana regulaminu wewnętrznego

1. Uchwałę w przedmiocie zmian niniejszego regulaminu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Z wnioskiem w przedmiocie zmiany niniejszego regulaminu wystąpić może Zarząd Stowarzyszenia oraz grupa licząca co najmniej połowę ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Wraz ze złożeniem przedmiotowego wniosku koniecznym jest przedłożenie projektu postulowanych zmian.
3. Zmiana niniejszego regulaminu może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania tylko w razie umieszczenia tej kwestii w porządku obrad. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków należy dołączyć projekt postulowanych zmian.

§ 18
Likwidacja stowarzyszenia

1. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Z wnioskiem w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia wystąpić może Zarząd Stowarzyszenia oraz grupa licząca co najmniej połowę ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Wraz ze złożeniem przedmiotowego wniosku koniecznym jest jego pisemne uzasadnienie.
3. Kwestia likwidacji Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania tylko w razie umieszczenia jej w porządku obrad. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków należy dołączyć pisemne uzasadnienie woli likwidacji Stowarzyszenia.
4. Likwidacja Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o przepisy rozdziału V Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

WordPress Lightbox